Contacteer Fons Kemps Landmeter - Expert.

Het verzenden van deze mail komt neer op het verlenen van toestemming tot gebruik/verwerking van de bovenstaande gegevens:

 

  • - momenteel zijn er speciale richtlijnen van kracht ivm corona-veilige plaatsbezoeken. Je leest het volledig protocol hier Zie ook de informatievideo van het BIV.

 

ALMI-bv wil zich zo correct mogelijk in regel stellen met

de General Data Protection Regulation, de GDPR.

Inleiding:
Dit is een Europese regelgeving die belangrijke gevolgen heeft voor firma's die met data werken. Daarom zijn er ook verplichtingen naar klanten, leveranciers en prospecten. Data van klanten mogen enkel gebruikt worden mits hun goedkeuring. Bovendien hebben zij steeds het recht op consultatie van alle data die je over hen hebt. Zij hebben ook het recht om aanpassingen en verwijdering te vragen. Daarenboven moet je ook de garantie geven dat de data voldoende discreet behandeld worden en beschermd zijn. De basisregels zijn de volgende:
Toestemming vragen:
Om gegevens te verzamelen en gebruiken. Bij ALMI worden enkel gegevens gevraagd die voor het opstellen van expertiseverslagen en afbakenings- en andere meetkundige plannen (inclusief de daarvoor vereiste opzoekingen) noodzakelijk zijn (identificatie), maar eventueel ook als wettelijke basis, vereist als fundamentele informatie voor mogelijke rechtspleging.
Het recht op inzage:
Het individu moet op eenvoudige aanvraag kunnen zien welke informatie je over hem/haar hebt. Het volstaat hiertoe een mail te sturen aan de firma om deze informatie ter beschikking te stellen. Voor recente dossiers zal dit snel kunnen (wegens digitale bestanden), voor oudere dossiers kan dit enige tijd vragen.
Het recht op aanpassingen en verwijdering:
Het individu heeft het recht om aanpassingen te vragen of om vergeten te worden. Idem als voor recht op inzage. Let wel ten gevolge van wettelijke verplichtingen moeten bestanden gedurende de voorgeschreven termijn bewaard blijven. Voor expertises en metingen kunnen deze bestanden eventueel over generaties verder bestaan.
Maatregelen tegen hackers en datalekken:
Degelijke securityvoorzorgen zijn aangewezen. De firma werkt enkel met betrouwbare leveranciers en heeft zich voorzien van passende software voor de beveiliging van data. Deze data worden enkel in eigen huis opgeslagen, en zijn enkel toegankelijk voor de zaakvoerder. Voor de externe verwerking van data wordt garantie gevraagd van onze onderaannemers: de leverancier van boekhoudingspakket, meet- en tekensoftware. Voor het overige wordt enkel gewerkt met courante gelicentiëerde software. Bovendien wordt enkel gebruik gemaakt van de internetdiensten van Telenet.
Data BeschermingsVerantwoordelijke:
ALMI stelt de zaakvoerder aan als DBV (Data Bescherming Verantwoordelijke) omdat we de privacy van onze klanten belangrijk vinden.

ALMI bv privacyverklaring:

ALMI bv verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht via e-mail of op mijn website.

Verwerkingsdoeleinden

ALMI bv verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(a) toestemming,
(b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst,
(c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting,
(f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van ALMI bv) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met ALMI bv verbonden zijn of met enige andere partner van ALMI bv. ALMI bv garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
- zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen (zodra dit voorzien is); en/of
-mij een e-mail te sturen ;

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Momenteel maakt ALMI bv geen gebruik hiervan en heeft ook geen plannen om dit in de toekomst te doen.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).